Algemene voorwaarden
Deze Voorwaarden zijn van toepassing tussen koper en:
Remi’s goudmijn
Praam 6, 2924 TK Krimpen aan den IJssel
Naam ondernemer: C.Schippers
Te bereiken onder het telefoonnummer: 06-25385585
En via: remigoudmijn@gmail.com

Remi’s goudmijn staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 62390228

Inhoudsopgave
Artikel 1 –Definities
Artikel 2 –Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – Retourneren / Herroepingsrecht
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Garantie
Artikel 8 – Levering en levertijd
Artikel 9 – Betaling
Artikel 10 – Klachtenregeling
Artikel 11 – Overmacht
Artikel 12 – Diversen
Artikel 13 – Geschillen

Artikel 1 - Definities
1.         Ondernemer: de natuurlijke persoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt. 
2.         Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomstaangaat met de ondernemer;
3.        Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
4.        Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
5.        Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
6.        Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
7.        Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie aan diegene persoonlijk is gericht, op te slaan;
8.        Dag: kalenderdag.


Artikel 2 – Toepasselijkheid
1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. 
2.        Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3 – Het aanbod
1.        Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.        Bij het aanbod staat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die bij acceptatie van het aanbod zijn verbonden.
In het bijzonder:
De prijs inclusief belastingen;
De eventuele verzendkosten;
De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 
De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Artikel 4 – De overeenkomst
1.        Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling houdt in dat de koper de toepassing van de algemene voorwaarden en alle andere rechten en plichten, zoals die staan vermeld op de website www.remigoudmijn.com, aanvaard. 
2.        Als de consument het aanbod langs elektronische weg  heeft geaccepteerd, bevestigd de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
3.        De ondernemer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de ondernemer dit mee binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. 
4.        Uw gegevens zullen uiterst zorgvuldig gebruikt worden en uitsluitend voor het verwerken van de betaling en het versturen van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden door verkocht en zullen alleen aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. 
5.        De ondernemer zal aan de consument op de overeenkomst de volgende informatie schriftelijk kenbaar maken: het telefoonnummer en e-mailadres waar de consument met klachten terecht kan.

Artikel 5 – Retourneren / Herroepingsrecht
1.        Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten de producten die overeenkomstig de specificaties van de consument zijn gemaakt, producten die in opdracht van de consument zijn gepersonaliseerd.
2.        Met uitzondering van producten genoemd onder artikel 5.1 bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Na deze 14 dagen heeft de consument nogmaals 14 dagen de tijd om de artikelen retour te sturen.
3.        Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Alleen producten die ongebruikt, in originele verpakking en met kopie-factuur zijn terug gezonden, worden als niet besteld beschouwd.
4.        Tevens is de consument verplicht eerst in een email kenbaar te maken dat een product niet aan de wensen voldoet, voordat het product wordt terug gestuurd. Hierop ontvangt de consument het adres om retour te zenden.
5.        Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6.        De ondernemer zal de kosten voor verzending in mindering brengen op het te retourneren bedrag. Het bedrag zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending, worden terug betaald.

Artikel 6 – De prijs
1.        De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.
2.        Bij een prijsopgave voor een product en/of dienst aan de consument waarvan de prijzen gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt, waar de ondernemer geen invloed op heeft, is de ondernemer genoodzaakt een geldigheidsduur van 14 dagen te hanteren. Binnen deze geldigheidsduur heeft de consument de tijd om de overeenkomst door te zetten of niet. Na deze geldigheidsduur is een nieuwe prijsopgave noodzakelijk, mocht dat gewenst zijn. 
3.        Gedurende de samengestelde prijsopgave met geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
4.        Bij verzendingen naar landen buiten Nederland gelden andere verzendkosten. De consument dient contact met de ondernemer op te nemen voor het opmaken van een overeenkomst voor verzendingen naar landen buiten Nederland.
5.        Aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld door de ondernemer met betrekking tot de desbetreffende aanbieding. Deze aanbiedingen gelden alleen voor nieuwe bestellingen en niet voor reeds bestelde producten.
6.        De ondernemer is ten allen tijden bevoegd aanbiedingen en speciale acties te beëindigen. 
7.        De ondernemer is te allen tijde bevoegd de prijzen van het aanbod te wijzigen. 

Artikel 7 – Garantie
1.        De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
2.        Er zit geen garantie op het ontstaan van krasjes of vervagen van de glans op het gebruikte edelmetaal en/of edelstenen in het bestelde product. Evenals op de breuk en rekbaarheid van rijgdraden en elastiek.

Artikel 8 – Levering en levertijd
1.        De ondernemer zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de bestellingen van producten ontvangen, uitvoeren en diensten verlenen.
2.        Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3.        De door de ondernemer opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden. Tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
4.        In geval van ontbinding (zie artikel 8.3) zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug betalen.
5.        Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om en vervangend product beschikbaar te stellen.
6.        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument als is gekozen voor aangetekende post. Bij keuze door de consument voor verzending met brievenbuspost berust het risico van beschadigingen en/of vermissing tijdens verzending bij de consument. 

Artikel 9 – Betaling
1.        Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling dan wel via de online-betalingsmogelijkheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuur- of opdrachtdatum.
2.        Bij specifieke opdrachten, gegraveerde of anders gepersonaliseerde voorwerpen en/of voor u op maat, kleur of naam gemaakt, dient u 50% van de betaling vooruit te betalen en het restante bedrag bij aflevering.
3.        Indien u met de betaling in gebreke bent, is de ondernemer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 10 - Klachtenregeling
1.        U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, stelt u de ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.
2.        Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst voldoet, heeft de ondernemer de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 


Artikel 11 – Overmacht
1.        Naast de overige aan hem toekomende rechten, heeft de ondernemer in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De ondernemer zal dit aan u schriftelijk meedelen en is niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
2.        Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ondernemer en de door zijn ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 12 – Diversen
1.        De ondernemer is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
2.        Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de ondernemer in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de ondernemer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 


Artikel 13 - Geschillen
1.        Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.        Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter bij de Rechtbank Rotterdam.